Regulamin i polityka prywatności

Regulamin zajęć

 1. Organizatorem zajęć sportowych (m.in. łyżwiarskich i rolkarskich) jest Emilia
  Łopińska, al. Solidarności 72A m.4, 00-145 Warszawa, NIP 1181819200,
  nazywanym dalej Szkołą. Niniejsze postanowienia określają warunki
  uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Emilię Łopińską.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się do odpowiedniej
  grupy zajęciowej oraz opłacenie lekcji w systemie rezerwacji ActiveNow za
  miesiąc zajęć.
 3. Podczas zapisu uczestnik wybiera konkretne zajęcia odbywające się co
  tydzień o tej samej porze.
 4. Zapisu można dokonać mailowo, telefonicznie lub online korzystając z
  systemu ActiveNow.
 5. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub
  przedstawiciela ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa
  cywilnoprawna pomiędzy Emilia Łopińska a Uczestnikiem, regulująca
  wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w
  Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Koszt zajęć jest zależy od formatu zajęć i jest podany w szczegółowych
  informacjach dotyczących danych zajęć na stronie internetowej szkoły..
 7. Płatność za zajęcia jest możliwa w formie płatności online za pośrednictwem
  systemu ActiveNow lub gotówką na miejscu.
 8. Płatność za zajęcia jest naliczana co miesiąc i jej wysokość jest związana z
  ilością zajęć danej grupy w danym miesiącu.
 9. W celu utrzymania swojego miejsca w grupie uczestnik powinien uiścić opłatę
  do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, który dotyczy
  płatność.
  10.Szkoła zapewnia uczestnikowi następujące warunki nauki:
 10. nauczanie oparte jest na opracowanym planie treningowym, z wyraźnie
  określonymi celami nauki;
 11. metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości
  uczestników;
 12. grupy dobierane są na podstawie wieku i/lub umiejętności ocenionych
  przez trenerów, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom
  zaawansowania uczestników;
 13. trenerzy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w
  prowadzeniu zajęć sportowych;
 14. liczba osób w grupie wynosi 9 ( w wyjątkowych sytuacjach może to być
  10-12).
 15. zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w ustalonym obiekcie
  sportowym, określonym w opisie danych zajęć.

16.W czasie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom
wydawanym przez instruktora.
17.Zabrania się uczestniczenia w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych
środków odurzających.
18.Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie trenera przed
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej
niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych
ograniczeniach mogących uniemożliwiać poprawne wykonanie ćwiczeń. Brak
takiej informacji jest równoznaczny z potwierdzeniem przez uczestnika braku
jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
19.Także w trakcie zajęć, w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego
samopoczucia, uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i
poinformować go o swojej dolegliwości.
20.Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o
stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania
ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z
potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uczestniczenia w
zajęciach.
21. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w
zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w
przypadku braku stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora
zajęć, organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne
zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.

22. Podczas zajęć jazdy na łyżwach i rolkach dzieci do 18. roku życia oraz osoby
początkujące zobligowane są do jazdy w kasku (narciarskim, rolkarskim lub
rowerowym).
23. Podczas zajęć łyżwiarskich osoby niepełnoletnie mają obowiązek jeździć w
rękawiczkach.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne
następstwa dla zdrowia uczestnika wynikające z nieszczęśliwych wypadków
lub wskutek nieprzestrzegania przez uczestnika instrukcji prowadzącego
zajęcia, czy postanowień niniejszego Regulaminu.
25. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania
zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników
lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie lekcji,
prowadzący ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć. W takim przypadku
uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć
nastąpiło z jego winy.
26. Rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8 są zobligowani do pozostania na
terenie obiektu podczas uczestnictwa dziecka w zajęciach.
27. W przypadku niesprzyjającej pogody jak: deszcz, burza, silny wiatr, zajęcia
zostaną odwołane o czym uczestnicy będą powiadomieni możliwie jak
najwcześniej. W takiej sytuacji zajęcia zostaną przełożone na inny termin.
Uczestnik ma również możliwość odrobienia zajęć, w innej grupie o takim
samym poziomie zaawansowania.
28. Uczestnik ma możliwość odwołania zajęć jeden raz w miesiącu
kalendarzowym.
29. Możliwość odwołania zajęć przez uczestnika istnieje do 12 godzin przed ich
rozpoczęciem. Po tym terminie nie ma możliwość odwołania lekcji, ani jej
przełożenia, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
30. Po dokonaniu opłaty miesięcznej za zajęcia, uczestnik ma do wykorzystania
określoną ilość lekcji w określonym terminie. Po upływie danego terminu
ważności nie ma możliwość uczęszczania na zajęcia, nawet jeśli zostały one
nie wykorzystane.
31. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć, ponosi on pełną
odpowiedzialność prawną i finansową. Jeśli dotyczy to nieletniego uczestnika
– odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.

32. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z
uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez
uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po
nich.
33. Zaleca się, aby uczestnik posiadał ważne ubezpieczenie NNW obejmujące
swym zakresem zajęcia z jazdy na łyżwach i rolkach.
34. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i
przestrzeganiem regulaminu.
35. Rezygnacja z Zajęć może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
36. Szkoła zwróci uczestnikowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja
nastąpi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w sezonie.
37. W przypadku opłat comiesięcznych rezygnacja z zajęć wraz ze zwrotem
pieniędzy może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach ( dłuższa choroba,
kontuzja) po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Każda
sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez dział Obsługi Klienta.
38. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami
Kodeksu cywilnego.
39. Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany na stronie
internetowej www.emilialopinska.pl. Wszelkie kwestie sporne ostatecznie
będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email:
info@easyskate.pl), numer telefonu 607 813 713 (czynny w godz. 09:00–
19:00, od poniedziałku do piątku).
40. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia
nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na
reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
41. Szkoła nie udziela gwarancji na Zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
42. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
organizator.

Polityka prywatności


1) Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć, a w przypadku uczestnika,
który nie jest pełnoletni również dane jego opiekunów prawnych (łącznie jako

„Uczestnik”) przetwarzanych w ramach działalności organizatora na podstawie
Regulaminu jest Emilia Łopińska z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 72A
m.4, 00-145, NIP 1181819200 (dalej jako „Organizator” lub „Administrator”).
2) Administrator będzie przetwarzał dane Uczestnika zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
3) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
info@easyskate.pl, telefonicznie pod numerem 607 813 713 lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
4) Dane osobowe podane bezpośrednio przez Uczestnika lub jego opiekuna
prawnego w zakresie imię, nazwisko, data urodzenia (w przypadku osób do 18
roku życia) będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i w
oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
a) w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy udziału w zajęciach
łyżwiarskich/rolkarskich, celu jej wykonania zgodnie z Regulaminem i
podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;
b) w celu komunikacji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z
zajęciami, podstawą prawną do przetwarzania danych jest (i) w zakresie w
jakim przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o
świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie - Art. 6 ust. 1
lit. b) RODO; (ii) a w zakresie w jakim komunikacja wykracza poza wykonanie
tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora - Art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu podejmowania przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest
ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom,
oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu przez Użytkowników - Art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;

d) w celu analizy i doskonalenia usług, prowadzenia marketingu, w tym w formie
elektronicznej po zebraniu osobnej zgody, Przetwarzanie danych osobowych
Uczestników odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;
e) w celu podejmowania przez Organizatora czynności będących realizacją
ustawowych obowiązków - podstawą do przetwarzania danych w tym
wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
5) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom Administratora, w tym
doradcom prawnym, dostawcom usług IT lub doradcom z zakresu rachunkowości.
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza EOG/UE.
6) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora.
7) Podanie danych osobowych jest konieczne w ramach realizacji umowy w postaci
realizacji zajęć – bez podania danych osobowych nie jest możliwe jej zawarcie i
wykonanie.
8) Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.
9) Użytkownikom przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o
kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych
osobowych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec
ich przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od Administratora
w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Uczestnika
podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie – do cofnięcia
jej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu legalność
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem
zgody;
h) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że
dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Regulamin serwisu


1) Podmiotem prowadzącym serwis internetowy pod
adresem www.emilialopinska.pl („Serwis”) oraz świadczącym za jego
pośrednictwem usługi jest Emilia Łopińska al. Solidarności 72A m4 00-145
Warszawa NIP 1181819200 („Organizator”). Serwis pozwala na zapoznanie się
przez użytkownika z ofertą zajęć sportowych oraz pozwala na rejestracje oraz
korzystanie z Konta Użytkownika, jak również na kontakt z Organizatorem
poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej.
Uczestnictwo w zajęciach sportowych reguluje Regulamin Zajęć zamieszczony na
stornie.
2) W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować aktywnym
kontem poczty elektronicznej (e-mail), komputerem lub urządzeniem z
zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron
internetowych oraz dostęp do Internetu. Dostęp do Serwisu może odbywać się
przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
3) Konto w Serwisie mogą posiadać wyłącznie osoby pełnoletnie, lub uczestnicy
zajęć, którzy uzyskali zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w
zajęciach.
4) W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy
podać następujące dane: imię, adres mailowy oraz ustalić hasło do konta, złożyć
oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z

Regulaminem Serwisu oraz o akceptacji jego postanowień oraz złożyć
oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z
Polityką prywatności i plików cookies.
5) Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik może wyrazić
zgodę na otrzymywanie od Organizatora na podany adres poczty elektronicznej
informacji o produktach i usługach Organizatora oraz o promocjach z nimi
związanych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku
skutecznej rejestracji w Serwisie. Powyższa zgoda może zostać wycofana w
każdym czasie poprzez kontakt z Organizatorem.
6) W przypadku zapomnienia przez Użytkownika ustalonego hasła, może ono
zostać zmienione za pośrednictwem linku resetującego przesłanego na żądanie
Użytkownika (poprzez kliknięcie linku „Zapomniałeś hasła” w formularzu
logowania), na adres e-mail podany przy rejestracji.
7) Po zalogowaniu się do Serwisu jest możliwa zmiana danych przypisanych do
Konta, zapisanie się na zajęcia sportowe lub kontakt z Organizatorem.
8) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także
do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe
funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających
na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym
zakresie zwyczajami,
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
obowiązującego prawa,
e) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników
oraz Organizatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do
prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści (w tym zdjęć) w
innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej
zgody udzielonej przez Organizatora,

g) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników
lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym
Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub
wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych
Użytkowników.
9) Użytkownik poprzez dostarczenie jakichkolwiek treści do Serwisu lub Konta
zobowiązuje się, że treści te będą właściwe, odpowiednie i aktualne oraz że nie
będą zawierały niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób
niewłaściwe do publikacji, a w szczególności niczego co (1) mogłoby być
zniesławiające lub krzywdzące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, (2)
mogłoby spowodować szkodę wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia albo w inny
sposób zniesławić lub napastować jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) może
naruszyć jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (włącznie z prawem do
prywatności), (4) ma charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, bluźnierczy,
wulgarny lub zawierają pogróżki, (5) mogłoby być zakwestionowane pod
względem kulturowym, etniczny, innym lub (6) mogłoby sugerować lub zachęcać
do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.
10) Usunięcie Konta następuje poprzez formularz. W wyniku usunięcia Konta
zostaną usunięte wszystkie dane dotyczące Użytkownika z wyłączeniem danych
niezbędne dla realizacji zobowiązań prawnych przez Organizatora oraz dla celów
dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji. Organizator może usunąć
Konto Użytkownika w przypadku, gdy nie przestrzega postanowień niniejszego
Regulaminu lub Regulaminu Zajęć.
11) Organizator może wysyłać na adres email Użytkownika wiadomości dotyczące:
potwierdzenia zapisu na zajęcia.
12) Organizator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Konta, jak
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika
niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne
z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub
naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

c) dopuścił się innych zachowań w związku z korzystaniem z Serwisu, które są
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
13) Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
14) Adres internetowy Serwisu (nazwa domeny), a także zawartość Serwisu, w tym
wszelkie Treści w nim publikowane, w tym zdjęcia, znaki towarowe, stanowią
przedmiot prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i są chronione
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym wymienione wcześniej
prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
15) Wszelkie pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie
lub rozpowszechnianie Treści zawartych w Serwisie w sposób inny niż
przewidziany w Regulaminie jest zabronione.
16) Reklamacje, uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być
wysyłane w formie email na adres info@easyskate.pl W celu ułatwienia
rozpatrzenia reklamacji, powinna ona zawierać adres email Użytkownika, a także
dokładny opis i przyczyny reklamacji. Organizator odpowie na reklamację w
terminie 14 dni od jej otrzymania. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie
reklamacji nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia roszczeń zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
17) W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownicy zostaną o nich poinformowani z
co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Organizator zamieści także informację o
zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu.
18) Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.08.2021

Polityka prywatności i serwisu


1) Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób Administrator
danych przetwarza dane użytkowników serwisu
internetowego www.emilialopinska.pl dalej jako „Serwis”).
2) Polityka stanowi wyraz realizacji przez Administratora względem użytkowników
obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”).
3) Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Emilia Łopińska z
siedzibą w Warszawie al. Solidarności 72A m4 00-145 NIP 1181819200 (zwana
dalej jako „Organizator” lub „Administrator”).
4) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email
info@easyskate.pl, telefonicznie pod numerem 607 813 713 lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
5) Dane osobowe podane bezpośrednio przez użytkownika Serwisu w zakresie imię,
nazwisko, data urodzenia ( osoby do 18 roku życia) będą przetwarzane przez
Organizatora w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy
prawne:
a) w celu rejestracji Konta Uczestnika w Serwisie w zakresie w jakim
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie
drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie - Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;
b) w celu komunikacji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z
zajęciami lub Kontem, podstawą prawną do przetwarzania danych jest (i) w
zakresie w jakim przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania
umowy o świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie -
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (ii) a w zakresie w jakim komunikacja wykracza poza
wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Organizatora - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu podejmowania przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest
ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom,
oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Zajęć
przez Użytkowników - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) w celu analizy i doskonalenia usług, prowadzenia marketingu, w tym w formie
elektronicznej po zebraniu osobnej zgody, przetwarzanie danych osobowych
Uczestników odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6
ust. 1 lit. f RODO;
e) w celu podejmowania przez Organizatora czynności będących realizacją
ustawowych obowiązków - podstawą do przetwarzania danych w tym
wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom Administratora, w tym
doradcom prawnym, dostawcom usług IT lub doradcom z zakresu rachunkowości.
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza EOG/UE.
7) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momenty usunięcia Konta, z
wyjątkiem informacji o plikach cookies, które są przechowywane zgodnie z
Informacją dot. plików cookies. Okres przechowywania danych osobowych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora.
8) Podanie danych osobowych jest konieczne w ramach realizacji założenia Konta –
bez podania danych osobowych nie jest możliwa rejestracja na zajęcia lub
kontakt z Organizatorem.
9) Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.
10)Użytkownikom przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o
kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych
osobowych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec
ich przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od Administratora
w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Uczestnika
podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie – do cofnięcia
jej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na legalność
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem
zgody;
h) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że
dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
11) Od czasu do czasu Organizator może aktualizować niniejszą Politykę, np. w
przypadku przetwarzania danych osobowych w nowych celach, gromadzenia
dodatkowych kategorii danych osobowych lub udostępniania danych osobowych
innym odbiorcom. Najnowsza wersja informacji jest zawsze publikowana na
naszej stronie internetowej.

Informacja dotycząca plików cookies


1) Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste,
niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami
niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera
danego Użytkownika przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego
korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach
cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej
wizyty użytkownika Serwisu lub przekazywane właściwym osobom trzecim.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies
są zapisywane na urządzeniu użytkownika Serwisu oraz przesyłane przez
przeglądarkę internetową użytkownika do Serwisu za każdym razem, gdy
użytkownik z niego korzysta.
2) Serwis wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np.
adres IP).
3) W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) z uwagi na czas życia cookies:
i) cookies sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
ii) cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez użytkownika Serwisu;
b) z uwagi na cel, jakiemu pliki cookies służą:
i) „niezbędne” pliki cookies, tj. umożliwiające korzystanie z funkcjonalności
dostępnych w ramach Serwisu;
ii) „wydajnościowe” pliki cookies, tj. umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
iii) „funkcjonalne” pliki cookies, tj. umożliwiające „zapamiętanie” ustawień
wybranych przez użytkownika Serwisu i personalizację interfejsu
użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.

4) Organizator wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz
pochodzące z logów systemowych w celu
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
b) dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do
konkretnego urządzenia (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego potrzeb);
5) Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na
umieszczanie wybranych przez Użytkownika plików cookies w swoim urządzeniu
końcowym poprzez zaznaczenie, które pliki akceptuje, a które nie w ramach
banneru pojawiającego się na stronie internetowej.
6) Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za
pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
7) Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność
funkcjonalności Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę
preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu. „Niezbędne” pliki cookies

są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w
systemie Serwisu.
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą
być również wykorzystywane przez współpracujących z Organizatorem
reklamodawców oraz partnerów.
9) Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis, bez ich powiązania z innymi danymi
dotyczącymi użytkowników Serwisu, nie pozwalają Organizatorowi na
identyfikację konkretnych użytkowników korzystających z Serwisu.
10) Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych w sekcji „Pomoc” /
„Ustawienia” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a
także pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

Masz jakieś pytania?

Pozostańmy w kontakcie

607 813 713lopinskaemilia4@gmail.com
2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: www.jackvision.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram