Regulamin i polityka prywatności

Regulamin zajęć

 1. Organizatorem zajęć jest  Emilia Łopińska al. Solidarności 72A m4 00-145 Warszawa  NIP 1181819200
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach  jest wykupienie karnetu lub dokonanie rezerwacji oraz opłata w systemie rezerwacji ( dotyczy pojedynczych zajęć ).
 3. Karnet ważny jest przez 5 lub 10 tygodni od daty zakupu ( odpowiednio 5 lub10 zajęć ).
 4. W czasie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
 5. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. Brak takiej informacji jest równoznaczny z potwierdzeniem przez uczestnika braku jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
 7. Także w trakcie zajęć, w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 8. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uczestniczenia w zajęciach.
 9. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku braku stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
 10. Podczas zajęć jazdy na łyżwach i rolkach dzieci do 13. roku życia oraz osoby początkujące zobligowane są do jazdy w kasku (narciarskim, rolkarskim, rowerowym).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika wynikające z nieszczęśliwych wypadków lub wskutek nieprzestrzegania przez uczestnika instrukcji prowadzącego zajęcia, czy postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie lekcji, prowadzący  ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
 13. W przypadku niesprzyjającej pogody jak: deszcz, burza, silny wiatr, zajęcia zostaną odwołane o czym uczestnicy będą powiadomieni możliwie jak najwcześniej. Osoby, które wykupiły karnet, będą mogły wykorzystać go w późniejszym terminie.
 14. Możliwość odwołania zajęć istnieje do 24  godzin przed ich rozpoczęciem. Po tym terminie nie ma możliwość odwołania lekcji, ani jej przełożenia, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 15. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć, ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Jeśli dotyczy to nieletniego uczestnika – odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
 17. Zaleca się, aby uczestnik posiadał ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem zajęcia z jazdy na łyżwach i rolkach.
 18. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu.
 19. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć, a w przypadku uczestnika, który nie jest pełnoletni również dane jego opiekunów prawnych (łącznie jako „Uczestnik”) przetwarzanych w ramach działalności organizatora na podstawie Regulaminu jest Emilia Łopińska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 72A m4 00-145 NIP 1181819200 (dalej jako „Organizator” lub „Administrator”).
 2. Administrator będzie przetwarzał dane Uczestnika zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 3. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: lopinskaemilia4@gmail.com, telefonicznie pod numerem  607 813 713 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane osobowe podane bezpośrednio przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego w zakresie imię, nazwisko, data urodzenia ( w przypadku osób do 18 roku życia) będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
 1. w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy udziału w zajęciach łyżwiarskich/rolkarskich, celu jej wykonania zgodnie z Regulaminem i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu komunikacji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z zajęciami, podstawą prawną do przetwarzania danych jest (i) w zakresie w jakim przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie - Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (ii) a w zakresie w jakim komunikacja wykracza poza wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu podejmowania przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu przez Użytkowników - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu analizy i doskonalenia usług, prowadzenia marketingu, w tym w formie elektronicznej po zebraniu osobnej zgody, Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w celu podejmowania przez Organizatora czynności będących realizacją ustawowych obowiązków - podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom Administratora, w tym doradcom prawnym, dostawcom usług IT lub doradcom z zakresu rachunkowości. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza EOG/UE.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest konieczne w ramach realizacji umowy w postaci realizacji zajęć – bez podania danych osobowych nie jest możliwe jej zawarcie i wykonanie.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlega
 5. profilowaniu.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo do:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Uczestnika podmiotowi trzeciemu,
 6. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie – do cofnięcia jej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody;
 8. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Regulamin serwisu

 1. Podmiotem prowadzącym serwis internetowy pod adresem www.emilialopinska.pl („Serwis”) oraz świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Emilia Łopińska al. Solidarności 72A m4 00-145 Warszawa NIP 1181819200  („Organizator”). Serwis pozwala na zapoznanie się przez użytkownika z ofertą zajęć sportowych oraz pozwala na rejestracje oraz korzystanie z Konta Użytkownika, jak również na kontakt z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. Uczestnictwo w zajęciach sportowych reguluje Regulamin Zajęć zamieszczony na stornie.
 2. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Internetu. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 3. Konto w Serwisie mogą posiadać wyłącznie osoby pełnoletnie, lub uczestnicy zajęć, którzy uzyskali zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach.
 4. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: imię, adres mailowy oraz ustalić hasło do konta, złożyć oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z Regulaminem Serwisu oraz o akceptacji jego postanowień oraz złożyć oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z Polityką prywatności i plików cookies.
 5. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora na podany adres poczty elektronicznej informacji o produktach i usługach Organizatora oraz o promocjach z nimi związanych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku skutecznej rejestracji w Serwisie. Powyższa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z Organizatorem.
 6. W przypadku zapomnienia przez Użytkownika ustalonego hasła, może ono zostać zmienione za pośrednictwem linku resetującego przesłanego na żądanie Użytkownika (poprzez kliknięcie linku „Zapomniałeś hasła” w formularzu logowania), na adres e-mail podany przy rejestracji.
 7. Po zalogowaniu się do Serwisu jest możliwa zmiana danych przypisanych do Konta, zapisanie się na zajęcia sportowe lub kontakt z Organizatorem.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 9. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 10. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 11. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 12. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 13. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz Organizatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 14. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści (w tym zdjęć) w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Organizatora,
 15. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.
 16. Użytkownik poprzez dostarczenie jakichkolwiek treści do Serwisu lub Konta zobowiązuje się, że treści te będą właściwe, odpowiednie i aktualne oraz że nie będą zawierały niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe do publikacji, a w szczególności niczego co (1) mogłoby być zniesławiające lub krzywdzące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, (2) mogłoby spowodować szkodę wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia albo w inny sposób zniesławić lub napastować jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) może naruszyć jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (włącznie z prawem do prywatności), (4) ma charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, wulgarny lub zawierają pogróżki, (5) mogłoby być zakwestionowane pod względem kulturowym, etniczny,  innym lub (6) mogłoby sugerować lub zachęcać do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.
 17. Usunięcie Konta następuje poprzez  formularz. W wyniku usunięcia Konta zostaną usunięte wszystkie dane dotyczące Użytkownika z wyłączeniem danych niezbędne dla realizacji zobowiązań prawnych przez Organizatora oraz dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji. Organizator może usunąć Konto Użytkownika w przypadku, gdy nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Zajęć.
 18. Organizator może wysyłać na adres email Użytkownika wiadomości dotyczące: potwierdzenia zapisu na zajęcia.
 19.  Organizator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 20. podał w trakcie rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 21. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
 22. dopuścił się innych zachowań w związku z korzystaniem z Serwisu, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 23. Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 24. Adres internetowy Serwisu (nazwa domeny), a także zawartość Serwisu, w tym wszelkie Treści w nim publikowane, w tym zdjęcia, znaki towarowe, stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym wymienione wcześniej prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 25. Wszelkie pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie Treści zawartych w Serwisie w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie jest zabronione.
 26. Reklamacje, uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być wysyłane w formie email na adres lopinskaemilia4@gmail.com W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, powinna ona  zawierać adres email Użytkownika, a także dokładny opis i przyczyny reklamacji. Organizator odpowie na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 27. W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownicy  zostaną o nich poinformowani z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Organizator zamieści także informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu.
 28. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.08.2021

Polityka prywatności i serwisu

 1. Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób Administrator danych przetwarza dane użytkowników serwisu internetowego www.emilialopinska.pl dalej jako „Serwis”).
 2. Polityka stanowi wyraz realizacji przez Administratora względem użytkowników obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Emilia Łopińska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 72A m4  00-145 NIP 1181819200  (zwana dalej jako „Organizator” lub „Administrator”).
 4. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email lopinskaemilia4@gmail.com, telefonicznie pod numerem 607 813 713 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Dane osobowe podane bezpośrednio przez użytkownika Serwisu w zakresie imię, nazwisko, data urodzenia ( osoby do 18 roku życia)  będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
 1. w celu rejestracji Konta Uczestnika w Serwisie w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie - Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu komunikacji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z zajęciami lub Kontem, podstawą prawną do przetwarzania danych jest (i) w zakresie w jakim przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie - Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (ii) a w zakresie w jakim komunikacja wykracza poza wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu podejmowania przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Zajęć przez Użytkowników - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu analizy i doskonalenia usług, prowadzenia marketingu, w tym w formie elektronicznej po zebraniu osobnej zgody, przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w celu podejmowania przez Organizatora czynności będących realizacją ustawowych obowiązków - podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom Administratora, w tym doradcom prawnym, dostawcom usług IT lub doradcom z zakresu rachunkowości. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza EOG/UE.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momenty usunięcia Konta, z wyjątkiem informacji o plikach cookies, które są przechowywane zgodnie z Informacją dot. plików cookies. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest konieczne w ramach realizacji założenia Konta – bez podania danych osobowych nie jest możliwa rejestracja na zajęcia lub kontakt z Organizatorem.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.
 5. Użytkownikom przysługuje prawo do:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Uczestnika podmiotowi trzeciemu,
 6. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie – do cofnięcia jej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody;
 8. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Od czasu do czasu Organizator może aktualizować niniejszą Politykę, np. w przypadku przetwarzania danych osobowych w nowych celach, gromadzenia dodatkowych kategorii danych osobowych lub udostępniania danych osobowych innym odbiorcom. Najnowsza wersja informacji jest zawsze publikowana na naszej stronie internetowej.

Informacja dotycząca plików cookies

 1. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego Użytkownika przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej wizyty użytkownika Serwisu lub przekazywane właściwym osobom trzecim. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu użytkownika Serwisu oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika do Serwisu za każdym razem, gdy użytkownik z niego korzysta.
 2. Serwis wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).
 3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. z uwagi na czas życia cookies:
   • cookies sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
   • cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu;
  2. z uwagi na cel, jakiemu pliki cookies służą:
   • „niezbędne” pliki cookies, tj. umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
   • „funkcjonalne” pliki cookies, tj. umożliwiające „zapamiętanie” ustawień wybranych przez użytkownika Serwisu i personalizację interfejsu użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
 4. Organizator wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:
 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
 2. dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do konkretnego urządzenia (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb);
 1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie wybranych przez Użytkownika plików cookies w swoim urządzeniu końcowym poprzez zaznaczenie, które pliki akceptuje, a które nie w ramach banneru pojawiającego się na stronie internetowej.
 2. Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 3. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu. „Niezbędne” pliki cookies są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w systemie Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Organizatorem reklamodawców oraz partnerów.
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis, bez ich powiązania z innymi danymi dotyczącymi użytkowników Serwisu, nie pozwalają Organizatorowi na identyfikację konkretnych użytkowników korzystających z Serwisu.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych w sekcji „Pomoc” / „Ustawienia” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a także pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl
Masz jakieś pytania?

Pozostańmy w kontakcie

607 813 713lopinskaemilia4@gmail.com
2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: www.jackvision.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram